طبق استاندارد ایزیری ایران میلگرد ها در دو نوع A II و A III تولید می شوند

که برای تولید میلگرد A II به صورت مستقیم در خط نورد آج زنی می شود

ولی برای تولید میلگرد A III  از یک فرآیند دیگری به نام گوﺋیچنگ (خنک کاری)

(خنک کاری معمولا با پاشش آب و یا در معرض هوا قرار دادن میلگرد انجام می شود)

و بعد از آج زنی میلگرد استفاده می گردد ،

که در نهایت محصول تولیدی به رنگ سیاه در می آید.